گزارش تصویری برخی فعالیتهای واحد هنرهای تصویری در سالهای 1392و93

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

09.jpg 09

10.jpg 10

11.jpg 11

12.jpg 12

013.jpg 13

14.jpg 14

15.jpg 15

16.jpg 16