زنگ افتتاح نمایش «واگویه های علی گندابی» با حضور کوروش زارعی و جمعی از پیشکسوتان استان - مرداد95

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg08

9.jpg 09
10.jpg 10