دیدار با نماینده ولی فقیه ، تقدیر از هنرمندان برگزیده و معرفی جوادمحقق به عنوان چهره سال هنر انقلاب در استان -فروردین 95

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg07.jpg
08.jpg08.jpg

09.jpg09.jpg
10.jpg 10.jpg
11.jpg 11.jpg
12.jpg 12.jpg
13.jpg13.jpg
14.jpg 14.jpg
15.jpg15.jpg
16.jpg 16.jpg
17.jpg 17.jpg
18.jpg 18.jpg
19.jpg 19.jpg
20.jpg 20.jpg
21.jpg 21.jpg