دومین شب آواز هگمتانه و گرامیداشت یاد استاد ناصر مهرورز

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg 05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg 07.jpg
08.jpg08.jpg