نشست تئوریک فلسفه هنرانقلاب با حضور دکتر داوودمیرزایی-فروردین95

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg07.jpg
08.jpg08.jpg

09.jpg09.jpg
10.jpg 10.jpg
11.jpg 11.jpg
12.jpg 12.jpg