بازدید اعضای شورای مدیریت دانشنامه استان از حوزه هنری گیلان، پژوهشکده گیلانشناسی، آزمایشگاه انسان شناسی زیستی، و موزه میراث روستایی استان گیلان - آبانماه96

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

9.jpg 09
10.jpg 10
11.jpg 11
12.jpg 12
13.jpg 13

14.jpg 14
15.jpg 15
16.jpg 16
17.jpg 17
18.jpg 18

19.jpg 19
20.jpg 20
21.jpg 21
22.jpg 22
23.jpg 23

24.jpg 24
25.jpg 25
26.jpg 26
27.jpg 27
28.jpg 28

29.jpg 29
30.jpg 30
31.jpg 31
32.jpg 32
33.jpg 33
34.jpg 34
35.jpg 35
36.jpg 36

37.jpg 37
38.jpg 38
39.jpg 39
40.jpg 40