نمایشگاه مشترک تصویرسازان استانهای همدان، البرز و قزوین - اسفند96

01.jpg آتنا لوینی - همدان
02.jpg زهرا غلامی جلال - همدان
03.jpg زینب مهدیان نسب - همدان
04.jpg زینب مهدیان نسب - همدان

05.jpg زینب مهدیان نسب - همدان
06.jpg زینب مهدیان نسب - همدان
07.jpg زینب مهدیان نسب - همدان
08.jpg شهرزاد بیاتی - همدان

9.jpg محمدرضا شاد - همدان
10.jpg محمدرضا شاد - همدان
11.jpg محمدرضا شاد - همدان
12.jpg محمدرضا شاد - همدان
13.jpg مهدی پرستارشهری - همدلن

14.jpg مهدی پرستارشهری - همدلن
15.jpg مهدی پرستارشهری - همدلن
16.jpg اکرم اسمعیلی - قزوین
17.jpg اپریسا کرمی - قزوین
18.jpg حمیدرضا بهرامی - قزوین

19.jpg رسول آمالی - قزوین
20.jpg سعیده کشاورز - قزوین
21.jpg غزاله صرافیان - قزوین
22.jpg غزاله صرافیان - قزوین
23.jpg فیروزه ولدآبادی - قزوین

24.jpg مجید صابری نژاد - قزوین
25.jpg مجید کاظمی - قزوین
26.jpg مرضیه صادقی - قزوین
27.jpg الهام اکبری - البرز
28.jpg پریسا پورحسینی - البرز

29.jpg حسین اسماعیلی - البرز
30.jpg زهرا فاطمی - البرز
31.jpg سارا مومنی - البرز
32.jpg سپیده شهبازی - البرز
33.jpg مرضیه خلج - البرز
34.jpg مستانه فاطمی - البرز
35.jpg نجمه پیلان - البرز
36.jpg هما کشاورز - البرز