سیزدهمین شب آواز هگمتانه و تقدیر از استاد قاری

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg04

05.jpg 05
06.jpg06
07.jpg 07
08.jpg08

09.jpg 09
10.jpg 10
11.jpg 11
12.jpg 12
13.jpg 13
14.jpg14