نشست شعر انقلاب با حضور سعید بیابانکی و تقدیر از برگزیدگان جشن سالانه ادبی - فروردین97

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

09.jpg 09
10.jpg 10
11.jpg 11
12.jpg 12
13.jpg 13
14.jpg 14
15.jpg 15

16.jpg 16
17.jpg 17
18.jpg 18
19.jpg 19