غبارروبی مزار شهدای هنذمند شهر همدان و دیدار با خانواده شهیدان ترکمان - فروردین97

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

9.jpg 09
10.jpg 10
11.jpg 11
12.jpg 12
13.jpg 13