کارگاه تجربه های شخصی در نوشتن رمان با حضور مهدی زارع - فروردین97

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

09.jpg 09