نشست بررسی ادبیات انقلاب ئ تقدیر از برگزیدگان جشن فصلی ادبیات؛انتشار فروردین 92؛

01.jpg 01
02.jpg 02
03.jpg 03
04.jpg 04

05.jpg 05
06.jpg 06
07.jpg 07
08.jpg 08

09.jpg 09
010.jpg 10
011.jpg 11