اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی و هنری غدیر ؛انتشار بهمن 91؛

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg 05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg 07.jpg
08.jpg08.jpg

09.jpg 09.jpg
010.jpg 10.jpg
011.jpg 11.jpg
012.jpg 12.jpg

013.jpg 13.jpg
014.jpg 14.jpg
015.jpg 15.jpg
016.jpg 16.jpg

017.jpg 17.jpg
018.jpg 18.jpg
019.jpg 19.jpg
020.jpg 20.jpg

021.jpg 21.jpg

022.jpg 22.jpg

023.jpg 23.jpg

024.jpg 24.jpg

025.jpg 25.jpg

026.jpg 26.jpg

027.jpg 27.jpg

028.jpg 28.jpg

029.jpg 29.jpg

030.jpg 30.jpg

031.jpg 31.jpg

032.jpg 32.jpg

033.jpg 33.jpg

034.jpg 34.jpg

035.jpg 35.jpg

036.jpg 36.jpg

037.jpg 37.jpg