رونمایی مجموعه فیلمنامه اقتباسی «شاهدنامه»- بهمن ماه 1392

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg 05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg 07.jpg
08.jpg08.jpg

09.jpg 09.jpg
010.jpg 10.jpg
011.jpg 11.jpg
012.jpg 12.jpg