نشست بررسی راهکارهای انجام مصاحبه در تاریخ شفاهی -شهريور 92

01.jpg 01.jpg
02.jpg 02.jpg
03.jpg 03.jpg
04.jpg04.jpg

05.jpg 05.jpg
06.jpg06.jpg
07.jpg 07.jpg
08.jpg08.jpg

09.jpg 09.jpg
010.jpg 10.jpg
011.jpg 11.jpg
012.jpg 12.jpg

013.jpg 13.jpg
014.jpg 14.jpg
015.jpg 15.jpg
016.jpg 16.jpg